Прием

Частен професионален колеж „Доктрина Локус” приема обучаващи се в следните специалности:

  • Приложен Програмист

Приложният програмист работи с компютри (включително уеббазирани
конфигурации и мобилни устройства), операционни системи, езици за
програмиране (алгоритмични езици), технически средства за печат, графика
и анимация, специализирана литература, програмна документация и
документация на софтуерни библиотеки, нормативни източници,
спецификации на изискванията, технически проекти (дизайн, архитектура)
на системата и др. Той използва софтуерни инструменти като интегрирани
среди за разработка (Integrated Development Environment), инструменти за
моделиране (Computer Aided Software Engineering, CASE), контрол на
изходния код (source control) и на конфигурациите, системи за
автоматизирано асемблиране (build) и автоматизирано тестване,
непрекъсната интеграция (continuous integration), системи за управление на
задачите и дефектите (bug and task tracking).
Придобилият трета степен на професионална квалификация по
професията „Приложен програмист“ работи с всички устройства от
конфигурацията на компютърната система (КС) и периферните устройства
(ПУ), като познава принципното устройство и действие на компютърните
системи и на основни видове ПУ. Той познава и прилага основните видове
алгоритми, структури от данни и начини за добра организация на
програмния код. Контролира и управлява адекватно на поставената цел
основните ресурси на КС на база съответстващата документация,
каталожната и справочната литература, нормативните документи и
изискванията на клиента. Участва в прегледи на спецификации на
изискванията и чужд код (code review) и дава предложения за подобряване.
Осигурява и осъществява входящ контрол на необходимото
информационно осигуряване (приложно) по съответстващата му
документация, каталожна и справочна литература на български и чужд език,
нормативни документи и изискванията на клиента.
Инсталира, конфигурира и администрира необходимия приложен
софтуер за работа с КС според изискванията на клиента. Инсталира
собствена среда за разработка, включително КС като работна
станция/сървър в мрежова среда, конфигурира и администрира мрежовите
параметри на операционната система, на мрежовите ПУ и ресурсите за общо
ползване.
При необходимост използва основните възможности на
текстообработващите системи, електронни таблици и програми за
презентации, средства за архивиране на данни, средства за диагностика и
отстраняване на компютърни вируси и средства за защита на информацията.
Използва основните възможности на системи за предпечатна подготовка,
графични редактори, средства за обработка на изображения, компютърни
анимации, програмни системи за сканиране и обработка на сканирани
документи.
Създава програмни продукти по готов проект, като прилага
математически подходи и използва процедурни и обектно-ориентирани езици
за програмиране. Администрира, поддържа и архивира бази от данни;
тества, внедрява и настройва според изискванията на клиента разработените
приложения.
Разработва приложения с бази от данни по готов проект.
Създава WEB съдържание по зададен проект; създава приложения за
динамично генериране на WEB съдържание по зададен проект; създава,
поддържа и администрира бази от данни във WWW и интернет.
Приложният програмист, придобил трета степен на професионална
квалификация, спазва правните, етичните и здравните норми за работа с
информационните технологии (ИТ) и създава и поддържа безопасна работна
среда.
Работното време на програмиста е с нормална продължителност в
съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Програмистът може да
работи като самонаето лице, като работното време в този случай е гъвкаво.
Възможно е да се налага програмистът да работи през почивните дни или
извън работно време във връзка с приключването на конкретен проект.
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по
професията „Приложен програмист“, могат да продължат обучението си за
придобиване на квалификация по други професии/специалности от
професионално направление 481 „Компютърни науки“.
Придобилите професионална квалификация по професията „Приложен
програмист“ могат да продължат обучението си във висши училища; могат да
завършат специализация в областта на информатиката; могат да придобият
сертификати за заемане на специфични длъжности в софтуерните компании.
Приложният програмист намира професионална реализация в
предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат
програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за
клиенти, които ползват компютърна техника.